Vedtekter for Lindesnes Tempoklubb
Klubbens formål er å skape et aktivt miljø omkring bevaring og bruk av
norskproduserte totakts – mopeder og motorsykler. Hovedfokus skal være på
Jonas Øglænds produkter. Det skal legges stor vekt på at aktiviteten skal
markedsføres godt i distriktet.
Alle med interesse for Tempo og andre norskproduserte mopeder og
motorsykler, kan bli medlem av Lindesnes tempoklubb.
Klubbens klubblokaler skal ligge i Lindesnes Kommune. Medlemmer må rette
seg etter klubbens vedtekter og vedtak fattet av klubbens besluttende organer.
Ved manglende betaling av medlemskontingenten opphører medlemskapet i
klubben, samt de rettigheter medlemskapet medfører.
Inntekter til klubben i hovedsak tilbakeføres til medlemmene som goder ved
treff, utstyr, møter kurs ol.
§1. Kontingent.
Kontingenten fastsettes av årsmøtet for ett kalenderår av gangen.
§2. Besluttende organer
Årsmøtet er klubbens høyeste organ. Styret er klubbens høyeste organ mellom
hvert årsmøte.
Der hvor annet ikke er bestemt i vedtektene, avgjøres alle saker med simpelt
flertall.
§3. Styret
1. Klubben ledes av et styre på 5 medlemmer.
2. Styret består av formann, kasserer, sekretær og 2 styre medlemmer.
3. Styret er beslutningsdyktig når formann, og minst 2 av styremedlemmene er
til stede. Ved stemmelikhet teller formannens stemme dobbelt.
§4. Styremøter avholdes etter innkalling fra styreformannen, eller når minst to
av styremedlemmene forlanger det. Det skrives referat fra styrets formelle
møter.
§5. Aktuelle komiteer og utvalg, som ikke velges på årsmøtet, oppnevnes av
styret. Styret kan også gi enkeltmedlemmer i oppdrag å utføre spesielle oppdrag
for klubben.
§6. Styret er ansvarlig for forvaltningen av klubbens verdier i henhold til vedtak
fattet av årsmøtet.
§7. Årsmøtet
Årsmøtet skal avholdes hvert år. Innkalling til årsmøtet skal skje via mail, sms
og på klubbens hjemmeside.
Årsmøteinnkallingen skal inneholde forslag til saksliste. Forslag til saker som
ønskes behandlet på årsmøtet, skal meddeles styret innen tre uker før årsmøtet.
Alle frammøtte medlemmer med godkjent medlemskap har stemmerett på
årsmøtet.
Årsmøtet skal behandle:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av referent.
4. Årsberetning
5. Regnskap og revisjonsberetning
6. Saker framlagt for styret
7. Fastsettelse av årskontingent
8. Valg
– Leder velges hvert år
– De andre styremedlemmene velges hvert 2. år
§8. Ekstraordinært årsmøte
Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte med de samme frister som for
ordinært årsmøte, slik:
1. Etter vedtak på årsmøtet.
2. Etter vedtak i styret.
3. Når 1/3 av klubbens medlemmer skriftlig forlanger det.
Bare saker som er angitt i innkallingen kan behandles.
§9. Oppløsning av klubben
Forslag om oppløsning av klubben skal legges fram på et ordinært/
ekstraordinært årsmøte.
Forslaget krever ¾ flertall fra de frammøtte stemmeberettigede for å bli vedtatt.
Vedtas forslaget til oppløsning skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte etter
fire måneder og innen seks måneder.
Dersom forslaget til oppløsning også her oppnår ¾ flertall fra de frammøtte
stemmeberettigede, er vedtaket om oppløsning av klubben gyldig. I forslaget til
oppløsning av klubben skal det også fremmes forslag om den framtidige
forvaltningen av klubbens eiendeler og kapital.
Klubbens eiendeler og kapital overføres til Norsk Tempoklubb hvis ikke
årsmøte bestemmer noe annet.